Consulta prèvia elaboració normativa

Presentació de la normativa municipal

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma.

Als efectes de realitzar les aportacions i/o suggeriments, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit i opinar sobre els següents aspectes, tal i com estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 (LPACAP):

◾Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

◾La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

◾Els objectius de la norma.

◾Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública, de totes les consultes es publicará una relació amb totes les aportacions recollides en el procés i un resum d'aquest.

Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Forma de presentació:

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar s'hauran d'enviar en el termini de deu  dies hàbils,  a comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte d’inici de la consulta prèvia.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de de la Garriga a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

PRESENCIALMENT:

Podeu trobar l' Oficina d'Atenció al Ciutadà a la Plaça de l’Església, 2, planta baixa.

PER INTERNET:

Si es vol presentar telemàticament ho podeu fer a través del registre electrònic mitjançant el tràmit  Queixes, suggeriments i propostes  que tenim habilitat a la seu electrònica del web municipal de la corporació però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)  també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

 

Consultes actives

Elaboració del projecte d'Ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent

Modificació de l’ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)

 

Històric de consultes

Avantprojecte de l'ordenança de protecció de l’arbrat i els espais públics de la Garriga

Modificació de l’Ordenança municipal del mercat no sedentari de la Garriga

Modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics dels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals (preus públics concessió gestió del Bar els Pinetons)

Darrera actualització: 31.10.2019 | 14:05
Darrera actualització: 31.10.2019 | 14:05