La Junta de Portaveus en funcions de Comissió Informativa única, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l'alcaldessa i integrada per un representant de cada grup municipal.

 

La Junta de Portaveus (CI) té les atribucions següents:

  • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

La Junta de Portaveus (CI) es reuneix amb caràcter ordinari els dijous abans de la celebració del Ple, a les 19,30 h, els portaveus són convocats formalment mitjançant l’e-NOTUM (servei de convocatòria d’òrgans col.legiats).

Amb caràcter extraordinari, la Junta de Portaveus es pot reunir a proposta de l’alcaldessa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment de la seva presidenta, també poden assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, altres membre corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació. 

Darrera actualització: 30.06.2015 | 09:34
Darrera actualització: 30.06.2015 | 09:34