De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple, i tenint com a referència uns criteris orientatius per establir les retribucions dels càrrecs electes locals als ajuntaments de Catalunya que han elaborat la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.

Règim retributiu electes legislatura 2019-2023  (Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga de data 3 de juliol de 2019)

Règim retributiu electes legislatura 2015-2019  (Aprovat per sessió plenària de 30 de gener 2019 i en la del 24 d'abril pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga 2019)

Règim retributiu electes legislatura 2015-2019  (Aprovat per sessió plenària de 30 de gener 2019, ratificació de la Resolució d'Alcaldia de data 23 de gener de 2019)

Règim retributiu electes legislatura 2015-2019  (Aprovat per sessió plenària de 26 de setembre 2018 i en la del 24 d'octubre pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga 2018)

Règim retributiu electes legislatura 2015-2019  (Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga de data 29 juny de 2015)

Nota: L'Alcaldessa, Meritxell Budó i Pla, va renunciar al sou com a alcaldessa amb efectes 15/10/2015, data en la que va ser nomenada vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i presidenta delegada de l'Àrea d'atenció a les persones de la Diputació.

Règim retributiu electes legislatura 2011-2015  (Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga de data 6 juliol de 2011)

 

Darrera actualització: 14.11.2019 | 17:46
Darrera actualització: 14.11.2019 | 17:46