Ordenances ambientals

En aquest espai podeu trobar totes aquelles ordenances municipals amb caràcter ambiental:

Avui en dia, el soroll és una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix directament en la qualitat de vida de les persones. Aquesta ordenança té com a principal objectiu la regulació de les mesures i instruments municipals per prevenir i corregir la contaminació acústica.

Mapa de capacitat acústica

En el context d’esgotament dels recursos energètics actual es necessari la realització de polítiques que fomentin el canvi d’hàbits en la conducta humana i incorporar paulatinament sistemes energètics alternatius més sostenibles. Aquesta ordenança, doncs, té tres objectius bàsics:

    • Que la gestió dels residus municipals i la instal•lació i distribució de contenidors a la via pública es realitzi de la forma més eficaç possible, minimitzant l’impacta visual i ambiental de la seva presència i utilització.
    • Que tots aquells professionals de la construcció que presentin sol•licituds d’obres majors incloguin en el seu projecte tècnic un sistema que permeti gestionar els residus que es produiran com a conseqüència de la nova implantació d’habitatges.
    • Fomentar i incentivar l’estalvi energètic i de recursos i l’ús d’energies alternatives.

L’objectiu d’aquesta Ordenança és regular la incorporació de sistemes d’aprofitament actiu d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta als edificis i construccions i l’escalfament de l’aigua de piscines situats al terme municipal de la Garriga.

La protecció del medi i la preocupació per assegurar el bon desenvolupament de les generacions futures, on l’ús raonable de l’aigua juga un paper cabdal, ha fet que creixi la necessitat de polítiques reguladores encaminades en la gestió racional d’aquest recurs.
D’aquesta manera, aquesta ordenança té per objectiu la regulació, incorporació i utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, així com l’adequació de l’ús de l’aigua en funció de l’ús que se’n faci en els edificis.

Referent a tots aquells immobles en què voluntàriament s’hagin instal•lat sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica que superin els mínims que estableix la legislació vigent i afectin a la globalitat de l’edifici o bé de l’habitatge, rebran una bonificació en la quota de l’import durant tres exercicis del 50% respectivament.

Darrera actualització: 28.05.2015 | 10:12
Darrera actualització: 28.05.2015 | 10:12