Bonificacions per a la implantació de sistemes de captació d'energia solar per usos tèrmics en les edificacions

- La bonificació es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent, d’acord amb allò que estableixin les ordenances fiscals d’aplicació, i prèvia certificació de la instal•lació per part de l’Ajuntament.
- Les bonificacions són tan per instal•lacions construïdes i facturades a partir de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal per instal•lacions existents.
- Aquesta línia de bonificacions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
- L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la instal•lació no funcioni més de 3 anys.

Qui pot sol·licitar-ho:

1.- L'àmbit d'aquestes bonificacions són els habitatges (existents o en construcció) dins del terme municipal de La Garriga.
2.- Les bonificacions van adreçades a les persones físiques particulars que instal•lin o hagin instal•lat, en habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, un sistema d'aprofitament de l'energia solar tèrmica per aigua calenta i/o calefacció. S'entén per sistema d'aprofitament de l'energia solar tèrmica, com aquell format pel sistema de col•lectors i el sistema d'acumulació.
3.- La quantia de les bonificacions s'establirà en les ordenances fiscals i es podrà modificar anualment.

Cal aportar:

  • Model de sol•licitud de bonificació per instal•lació de sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica

    Presentació al registre de l’Ajuntament, adreçada a l’Àrea de Medi Ambient, en la que l’interessat sol•liciti l’atorgament d’aquest ajut.

  • Garantia de 3 anys de la instal•lació i l’equip signada per l’instal•lador i el fabricant de l’equip, entenent com a equip l’acumulador i el/s col•lector/s.
  • Memòria i/o projecte de la instal•lació.
  • Fotocòpies de les factures dels aparells i instal•lació.
  • Homologació dels captadors solars a instal•lar.
  • Llicència d’obres o certificat reconegut per l’Ajuntament que digui els m2 útils de l’habitatge on es fa la instal•lació solar.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h Dilluns de 8 a 19 h (fins les 18h per empadronar-se). De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 09:51