Un Ple Extraordinari, de suport a la consulta, enceta el nou curs polític

Última revisió 22-09-2014 09:20
18/09/2014

Dilluns 22 de setembre la Garriga realitzarà, a l'Auditori, un Ple Extraordinari per votar l'adhesió a la moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Aquest Ple, conjuntament amb l'ordinari del dia 24, obriran el curs polític d'enguany. 

El Ple extrordinari es farà a les 20 h a l'Auditori. 

Pel que fa a l'ordinari, serà, com sempre a les 19 h amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d’Ofici.
3. Autorització de compatibilitat de personal funcionari municipal.; Tècnic de serveis econòmics (Sr. Pere Espaulella).
4. Devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia del contracte de gestió de la zona Blava, a l’empresa SABA SA
5. Pròrroga del contracte de servei de conservació i manteniment dels parcs, jardins i espais verds de l’ajuntament de la Garriga
6. Estimació del recurs de reposició presentat per l’empresa CESPA SA contra l’acord del plenari de data 25 de juny de 2014 de revisió de preus del contracte de neteja viària de la Garriga
7. Ratificació de la resolució de compareixença i oposar-se en el recurs contenciós administratiu ordinari interposat per part la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26/3/14.
8. Desistiment en la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en la Unitat d’Actuació UA-35 “Els Tremolencs”.
9. -Desestimació recurs de reposició presentat per SUBESPAIS S.L. contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28/5/14 de denegació del Pla Parcial Urbanístic del sector B-3 “Can Vilanova”.
10. Desestimació recurs de reposició presentat per la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial Urbanístic del sector B-5 contra l’acord del Ple de 28/5/14 de denegació de l’aprovació provisional Pla Parcial Urbanístic del sector de sòl urbanitzable B-5 “Can Violí” delimitat pel PGMO vigent .
11. Expedient de modificació de crèdit modalitat suplement de crèdit.
12. Expedient de modificació de crèdit modalitat crèdit extraordinari.
13. Mocions.
14. Precs i Preguntes.


10. Desestimació recurs de reposició presentat per la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial Urbanístic del sector B-5 contra l’acord del Ple de 28/5/14 de denegació de l’aprovació provisional Pla Parcial Urbanístic del sector de sòl urbanitzable B-5 “Can Violí” delimitat pel PGMO vigent .
11. Expedient de modificació de crèdit modalitat suplement de crèdit.
12. Expedient de modificació de crèdit modalitat crèdit extraordinari.
13. Mocions.
14. Precs i Preguntes.

Com sempre podeu seguir-lo per Radio Silenci.

Foto Ple municipal
Foto Ple municipal