El Ple de febrer es farà el dia 26

Última revisió 21-02-2014 09:51
20/02/2014

El Ple del mes de febrer es farà el dia 26 a les 19h a la sala de Plens.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si procedeix, de l’acta núm. 52/2014 corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2014 i l’acta núm. 53/2014 corresponent a la sessió extraordinària del dia 5 de febrer de 2014.
2. Donar compte del Despatx d’ofici.
3. Modificació de l’autorització de compatibilitat de personal laboral municipal; Tècnic mitjà de salut pública
4. Autorització compatibilitat personal laboral (sr. RSO); professor de l’EMM.
5. Autorització compatibilitat personal laboral (sr. FSR); professor de l’EMM
6. Acord de denuncia del Conveni amb la FUMH
7. Aprovació de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió de residus del V.O.
8. Modificació de la composició de la comissió de Tarifació social.
9. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
10. Aprovació inicial modificació de crèdit, modalitat crèdits extraordinaris
11. Mocions
12. Precs i preguntes .

El podreu seguir en directe per Ràdio Silenci

Foto del Ple Municipal
Foto del Ple Municipal