Pla d'accessibilitat i Estudi de trànsit

Última revisió 28-06-2017 11:39
28/10/2016

Des d'ahir la Garriga compta amb un Pla d'accessibilitat i l'Estudi de trànsit, uns documents que han de servir a l'Ajuntament a l'hora de prendre futures decisions en aspectes relacionats amb la mobilitat dins la població. 

Ambdós treballs han estat redactats per la Diputaciód e Barcelona i lliurats ahir pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.

Segons la Diputació, el Pla d'accessibilitat té l'objectiu bàsic d'inventariar, identificar barreres, pressupostar-ne la seva eliminació i marcar un pla d'etapes, de manera racional i planificada, en els àmbits de la via pública i altres espais públics i els transports. Si bé es tracta d'un pla d'eliminació de barreres, alhora s'estableix com un pla de prevenció de barreres, establint criteris a utilitzar en les intervencions d'obra nova o de reforma que es portin a terme al municipi.

Els plans de mobilitat s'orienten a les millores a realitzar en la via pública de cara a l'autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat així com en la millora de la qualitat de vida d'altres col·lectius, especialment les persones grans. El document conté diversos apartats com són un inventari de tot el que ha de ser accessible al municipi i el seu estat d'accessibilitat, una proposta d'actuació pressupostada per fases i diverses eines municipals com indicadors, plànols generals i plànols de solucions detallades.

Pel que fa a l'Estudi de trànsit i simulació, el treball, segons la Diputació s'ha efectuat sobre una hipòtesi que és la de del tancament per motius de seguretat viària, del pas a nivell de la línia ferroviària de Barcelona a Puigcerdà. En aquest hipotètic cas, el tancament suposaria una modificació d'itineraris i un increment de trànsit sobre els altres dos passos subterranis a la via existents. Per això, l'estudi fa una anàlisi de l'efecte del tancament del pas a nivell estudiant aspectes com els aforaments en aquest punt, enquestes sobre l'origen i el destí dels usuaris, un seguiment dels itineraris alternatius i la seva afectació en el transport públic.

Pla mobilitat la garriga
Pla mobilitat la garriga