Ple municipal, dimecres 29

Última revisió 28-04-2015 11:24
27/04/2015

Dimecres 29 d'abril, nova sessió del Ple municipal a la Garriga a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

dimecres 29 d’abril a les 19 hores sota el següent,

Ordre del dia:

1 Aprovació acta sessió anterior
2 Despatx d’Ofici
3 Autorització de compatibilitat laboral; Sr. Rafael Sala, professor de l’EMM
4 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Asil Hospital
5 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Casino de Figaró al paratge de Gallicant.
6 Aprovació de la modificació del conveni amb l’ajuntament de Figaró per la prestació de serveis urbans.
7 Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per pal•liar els efectes de les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 2014
8 Aprovació inicial de la modificació del contracte de recollida d’escombraries
9 Aprovació del nou conveni amb la Fundació Universitària Martí l’Humà.
10 Aprovació de la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’empresa SUARA, concessionària del contracte de gestió del servei públic d’escola Bressol Municipal.
11 Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió administrativa de les piscines municipals de la Garriga
12 Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015.10, modalitat crèdit extraordinari i transferències de crèdit
13 Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018
14 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost vigent a 31 de març de 2015
15 Donar compte d l’acompliment de la llei de morositat 15/2010 i del càlcul del Període Mitjà de Pagament en aplicació del RD635/2014 PMP
16 Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el passat 27 de setembre de 2014.
17 Mocions.
18 Precs i Preguntes.

ple
ple